Som følge av endringer fra NIF sentralt har loven for Stormkast - Bergen Frisbeeklubb blitt oppdatert.

Endringene gjelder fra 1/1 2020

Styret vedtok på styremøte 2019 12 29 å oppdatere loven for klubben slik at den er i samsvar med NIFs regelverk.

 

Dette som følge av krav fra NIF og endringene er av en slik art at det ikke kreves årsmøtevedtak for å gjøre dei.

 

Utdrag fra skriv fra NIF til Norske idrettslag 22.11.2019


Viktig informasjon til alle idrettslag – nytt regelverk fra 1.1.2020
Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke
endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.


Ny lovnorm for idrettslag
For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk,
vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle
idrettslag må ha i sin lov. NIF vil utarbeide en oversikt over endringer fra gjeldende lovnorm,
samt en egen veileder til lovnormen. Disse dokumentene vil legges ut på NIFs hjemmeside, se
lenke nederst.


Hva må idrettslaget gjøre?
Idrettslagets styre må sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er
i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for
å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv
gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av
idrettslagets årsmøte.
Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige
bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det
fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020.
Styret må informere medlemmene om den nye loven. Dette kan gjøres på idrettslagets
hjemmeside eller på annen måte. Idrettslaget trenger ikke lenger oversende lovendringer i
egen lov til idrettskretsen for godkjenning, men kretsen skal fortsatt gjøres kjent med
lovendringer, og ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs
regelverk. Mer informasjon om hvordan idrettslaget skal gjøre loven tilgjengelig for
idrettskretsen vil bli publisert på NIFs hjemmeside, se lenke under.


Hvor finnes den nye lovnormen og mer informasjon?
Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv.
finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss

 

 

Du kan laste ned den oppdaterte loven her

 

 

 

 

 

 

 

Bilde fra pixabay.com