Årsmøte til Stormkast blir kl 1900 i Kokstaddalen 27, torsdag 6. februar.

Mindre endringer på tidspunkt og sted kan komme, vil i så fall bli annonsert her på websiden og på facebook.

 

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Sak 10: Behandle forslag og saker
  1. Styret informerer om arbeidet med oppgraderinger av banen i Lynghaugparken
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre:
   1. leder
   2. nesteleder
   3. 2 styremedlemmer
   4. varamedlem
  2. Kontrollutvalg:
   1. medlemmer
   2. varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité:
   1. leder     
   2. medlemmer
   3. varamedlem

 

Regnskap er pt ikke ferdig revidert men vil være tilgjengelig på årsmøtet. Samme gjelder årsberetning og budsjett.